fastdata.ru - DOMAIN IS FOR SALEAsus, fastdata Asus
  samsung siemens  lg sonyericsson nokia motorola

: | | | () |! !

-

:


USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Motorola
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Nokia
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Samsung
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Siemens
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... SonyEricsson
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... LG
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Pantech
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Philips
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sagem
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... VK Mobile
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sony
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Alcatel
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Panasonic
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sharp
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Trium
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Fly Bird
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Benq
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Maxon
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Nec
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sanyo
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Toshiba
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Voxtel
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sendo

,
,
Data

 • SONY
 • SAMSUNG
 • SIEMENS
 • SONYERICSSON
 • MOTOROLA
 • LG

 • [ ]

 • :


 • :
 • Data SONY
 • Data SIEMENS
 • Data SAMSUNG
 • Data SAMSUNG C100
 • Data ERICSSON

   


 • FastDATA.ru - Asus, fastdata Asus

  &
  01/06/2023 :
  :
  Asus ->
  Asus fastdata:
  USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Asus ...

  :
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus A10
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus AGP60
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus AGP600
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus EEE Pad Transformer
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Fonepad Note 6
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus J100
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus J101
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus J102
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus J502
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus LAMBORGHINI_ZX1
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus M310
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus M530W
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus M536
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus M930
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus MyPal A600
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus MyPal A626
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus MyPal A686
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus MyPal A696
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus M_303
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus NUVIFONE-A50
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus NUVIFONE-G60
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus NUVIFONE-M10
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus NUVIFONE-M10E
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus NUVIFONE-M20
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P320
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P505
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P525
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P526
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P527
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P535
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P550
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P552W
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P565
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P735
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P750
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus P835
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus PadFone
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus PadFone 2
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Padfone E
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus PadFone Infinity
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus PadFone mini
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus PadFone mini 4.3
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus PadFone S
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus The new PadFone Infinity
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus V55
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus V80
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus V88I
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Z801
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Z810
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus ZenFone 2
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Zenfone 3
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Zenfone 4
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Zenfone 5
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Zenfone 5 Lite (A502CG)
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus Zenfone 6
    Asus ,  irda, bluetooth ,
 Asus  . Asus ZenFone C

  :
  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Pantech PG-1400
  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ÑÇÓ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ çàðÿäêè òåëåôîíà îò ñòàíäàðòíîé ñåòè 220Â. Ïîðîé áûâàåò î÷åíü óäîáíî èìåòü çàðÿäêó êàê äîìà, òàê è íà ðàáîòå, îäíàêî òåëåôîí âñåãäà áûâàåò óêîìïëåêòîâàí òîëüêî îäíèì çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì. Ïðèîáðåòÿ ÑÇÓ ó íàñ Âû ñìîæåòå âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë.
  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Pantech PG-3200
  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ÑÇÓ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ çàðÿäêè òåëåôîíà îò ñòàíäàðòíîé ñåòè 220Â. Ïîðîé áûâàåò î÷åíü óäîáíî èìåòü çàðÿäêó êàê äîìà, òàê è íà ðàáîòå, îäíàêî òåëåôîí âñåãäà áûâàåò óêîìïëåêòîâàí òîëüêî îäíèì çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì. Ïðèîáðåòÿ ÑÇÓ ó íàñ Âû ñìîæåòå âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë.
  Äàòà-êàáåëü äëÿ Benq-Siemens E71 (USB)
  Äàòà-êàáåëü Benq-Siemens DCA-140. Îáîðóäîâàí íîâûì òèïîì ðàçúåìà Siemens-Benq, îòëè÷àþùèìñÿ îò ðàçúåìîâ òåëåôîíà Siemens. Èñïîëüçóåò èíòåðôåéñ USB. Ýòîò êàáåëü ïîçâîëÿåò çàãðóæàòü êàðòèíêè, ìåëîäèè, èãðû, îòïðàâëÿòü/ïîëó÷àòü SMS, ðåäàêòèðîâàòü òåëåôîííóþ êíèãó. Òàêæå âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå òåëåôîíà â êà÷åñòâå GPRS ìîäåìà.

  Êîðïóñ äëÿ Nokia 2626
  Âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ ïîëîâèíêè êîðïóñà äëÿ òåëåôîíà Nokia 2626. Â êîìïëåêò òàêæå âõîäèò íàáîð ñàìîêëåÿùèõñÿ ðåçèíîâûõ ïëàñòèíîê äëÿ ïëîòíîãî ïðèìûêàíèÿ âåðõíåé ïîëîâèíêè ê äèñïëåþ òåëåôîíà.

  Îòâåðòêè äëÿ Motorola V1000
  Íàáîð îòâåðòîê äëÿ òåëåôîíà Motorola V1000. Ïðè ïîìîùè ýòèõ îòâåðòîê Âû ìîæåòå âûïîëíÿòü ïðîñòåéøèå (è íå òîëüêî) ðåìîíòû íå ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè èíæåíåðîâ ñåðâèñ-öåíòðà èëè ìàñòåðñêîé. Ýòè îòâåðòêè ïîìîãóò Âàì ñúýêîíîìèòü çíà÷èòåëüíóþ ñóììó äåíåã, ò.ê. â ìàñòåðñêîé, êàê ïðàâèëî, äàæå ïðîñòåéøèé ðåìîíò ñòîèò íå ìåíåå 400 ðóá. Ðàçîáðàâ òåëåôîí ïðè ïîìîùè îòâåðòîê, Âû ìîæåòå çàìåíèòü äèíàìèê, äèñïëåé, øëåéô, àíòåííó, äæîéñòèê èëè ëþáóþ äðóãóþ äåòàëü. Íàáîð ïðîäàåòñÿ â ïëàñòèêîâîé ïðîçðà÷íîé êîðîáêå â êîòîðîé îòâåðòêè ðàçëîæåíû ïî ðàçìåðàì.  çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè Âàøåãî òåëåôîíà Âàì áóäåò âûñëàí íàáîð îòâåðòîê, ïîäõîäÿùèé â âèíòèêàì, ïðèìåíåííûì èìåííî â Âàøåì òåëåôîíå.
  Bluetooth Àäàïòåð USB äëÿ Ubiquam U-400
  Ýòîò USB àäàïòåð ðàáîòàåò ïîä óïðàâëåíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ BlueSoleil. Ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ñâÿçü ñ ëþáûìè óñòðîéñòâàìè, ïîääåðæèâàþùèìè ôóíêöèþ Bluetooth, â òîì ÷èñëå ñ ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè. Bluetooth Àäàïòåð ïîçâîëÿåò ýìóëèðîâàòü COM ïîðòû âûïîëíÿÿ ôóíêöèè äàòà-êàáåëÿ è ìîæåò ðàáîòàòü ñ ïðîãðàììàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè òåëåôîíîâ. Òàêæå ïîääåðæèâàåòñÿ îòïðàâêà îáúåêòîâ, ïåðåäà÷à è ïðèåì ôàéëîâ, ñèíõðîíèçàöèÿ òåëåôîííîé êíèãè, ðàáîòà â GPRS-Internet ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîíà â êà÷åñòâå GPRS ìîäåìà. Òàêæå óñòàíîâèâ äâà èëè áîëåå àäàïòåðîâ íà êîìïüþòåðû, Âû ìîæåòå îáúåäèíèòü èõ â ëîêàëüíóþ ñåòü. Ìàêñèìàëüíàÿ äàëüíîñòü äåéñòâèÿ àäàïòåðà Bluetooth Àäàïòåð USB Dongle 100m Range íà îòêðûòîì ïðîñòðàíñòâå - 100 ì.

  Bluetooth àäàïòåð ðàáîòàåò òîëüêî ñ òåëåôîíàìè, â êîòîðûõ åñòü ôóíêöèÿ Bluetooth.
  :
  Bluetooth usb | Bluetooth | Multisim | 2 SIM | | IrDA | | | | CD+ | | |

  , :

  • , , , Java ;
  • ;
  • ( );
  • , , ;
  • SMS, MMS ;
  • GPRS;
  • , , ... ''

  FastDATA.ru


  ,

 • SONY
 • SAMSUNG
 • SIEMENS
 • SONYERICSSON
 • LG
 • NOKIA
 • MOTOROLA

  [ ]

 • , /, ,
  Pop/Rock, Dance
  Pop/Rock, Dance
  Rock, Metal, Alternative
  Electronica, Techno, House
  Punk, PunkRock
  Rap, Hip-Hop
  Jazz

  R&B
  Country
  Reggae

  /
  ,
  /


  C

    • Rambler's Top100