fastdata.ru - DOMAIN IS FOR SALEBenq-Siemens, fastdata Benq-Siemens
  samsung siemens  lg sonyericsson nokia motorola

: | | | () |! !

-

:


USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Motorola
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Nokia
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Samsung
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Siemens
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... SonyEricsson
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... LG
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Pantech
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Philips
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sagem
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... VK Mobile
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sony
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Alcatel
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Panasonic
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sharp
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Trium
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Fly Bird
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Benq
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Maxon
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Nec
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sanyo
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Toshiba
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Voxtel
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sendo

,
,
Data

 • SONY
 • SAMSUNG
 • SIEMENS
 • SONYERICSSON
 • MOTOROLA
 • LG

 • [ ]

 • :


 • :
 • Data SONY
 • Data SIEMENS
 • Data SAMSUNG
 • Data SAMSUNG C100
 • Data ERICSSON

   


 • FastDATA.ru - Benq-Siemens, fastdata Benq-Siemens

  &
  01/06/2023 :
  :
  Benq-Siemens ->
  Benq-Siemens fastdata:
  USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Benq-Siemens ...

  :
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A31
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A38
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A60
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A62
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A70
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AF51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AL21
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AL26
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AP75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AX72
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AX75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AX76
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C30
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C31
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C32
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C36
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C60
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C62
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C72
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CF110
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CF61
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CF62
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CF75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CFX65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CL71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CL75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CX65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CX70
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CX75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E52
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E61
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E72
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF61
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF91
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EL71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M200
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M220
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M300
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M315
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M580
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M7
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens ME75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens P50
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens P51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens Q-fi EF51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens Q-fi EF71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S500
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S68
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S700
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S80
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S88
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SF65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SFG75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SK65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL65 ESCADA
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL80
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL91
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SP65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SXG75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens T33
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens T51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens T60
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens Z2

  :
  Óñèëèòåëü ñëàáîãî ñèãíàëà äëÿ Philips 569
  Óñèëèòåëü CELL ANTENNA ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïàññèâíîå óñòðîéñòâî â âèäå íàêëåéêè ðàçìåðîì 15õ35 ìì è òîëùèíîé 0,5 ìì ñ ìåòàëëè÷åñêîé äîðîæêîé îïðåäåë¸ííî-çàäàííîé ôîðìû. Íà îáðàòíþó ñòîðîíó óñèëèòåëÿ ñèãíàëà íàíåñåí ñàìîêëåÿùèéñÿ ìàòåðèàë. CELL ANTENNA çàêðåïëÿåòñÿ ïóò¸ì ïðèêëåèâàíèÿ íà âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü òåëåôîíà (ïîä áàòàðåéêó) íà ñàìîêëåþùèéñÿ ñëîé. Óñèëåíèå ñèãíàëà ìîæåò ïðîèñõîäèòü áåç èíäèêàöèè íà ýêðàíå òåëåôîíà. Ïðèçíàêîì ýôôåêòèâíîé ðàáîòû áóäåò òàê æå ñíèæåíèå êîëè÷åñòà ðàçðûâîâ ñâÿçè. Óñèëèòåëü ñèãíàëà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òåëåôîíîâ ñòàíäàðòà GSM.
  Ãàðíèòóðà (hands free) äëÿ Samsung E770 (USB)
  Ïîçâîëÿåò ðàçãîâàðèâàòü, îòâå÷àòü íà çâîíîê ïðè ïîìîùè êíîïêè.  òåëåôîíàõ, îáîðóäîâàííûõ ïëååðîì, ïîçâîëÿåò ïðîñëóøèâàòü ìóçûêó. Ëåãêàÿ è óäîáíàÿ, êîìïàêòíàÿ è îáåñïå÷èâàþùàÿ êà÷åñòâåííûé çâóê, ýòà ãàðíèòóðà íåçàìåíèìà ïðè âîæäåíèè àâòîìîáèëÿ èëè ïðîãóëêå. Èñïîëüçóÿ ýòó ãàðíèòóðó, Âû íèêîãäà íå ïðîïóñòèòå âàæíûé çâîíîê.

  Èíñòðóêöèÿ äëÿ Nokia 6170
  Èíñòðóêöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ Nokia 6170 íà ðóññêîì ÿçûêå.
  Èíñòðóêöèÿ äëÿ SonyEricsson W300i
  Èíñòðóêöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ Sony Ericsson W300i íà ðóññêîì ÿçûêå.
  Îòâåðòêè äëÿ NEC 802N
  Íàáîð îòâåðòîê äëÿ òåëåôîíà NEC 802N. Ïðè ïîìîùè ýòèõ îòâåðòîê Âû ìîæåòå âûïîëíÿòü ïðîñòåéøèå (è íå òîëüêî) ðåìîíòû íå ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè èíæåíåðîâ ñåðâèñ-öåíòðà èëè ìàñòåðñêîé. Ýòè îòâåðòêè ïîìîãóò Âàì ñúýêîíîìèòü çíà÷èòåëüíóþ ñóììó äåíåã, ò.ê. â ìàñòåðñêîé, êàê ïðàâèëî, äàæå ïðîñòåéøèé ðåìîíò ñòîèò íå ìåíåå 400 ðóá. Ðàçîáðàâ òåëåôîí ïðè ïîìîùè îòâåðòîê, Âû ìîæåòå çàìåíèòü äèíàìèê, äèñïëåé, øëåéô, àíòåííó, äæîéñòèê èëè ëþáóþ äðóãóþ äåòàëü. Íàáîð ïðîäàåòñÿ â ïëàñòèêîâîé ïðîçðà÷íîé êîðîáêå â êîòîðîé îòâåðòêè ðàçëîæåíû ïî ðàçìåðàì.  çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè Âàøåãî òåëåôîíà Âàì áóäåò âûñëàí íàáîð îòâåðòîê, ïîäõîäÿùèé â âèíòèêàì, ïðèìåíåííûì èìåííî â Âàøåì òåëåôîíå.
  Bluetooth Àäàïòåð USB äëÿ Sitronics SM-1220
  Ýòîò USB àäàïòåð ðàáîòàåò ïîä óïðàâëåíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ BlueSoleil. Ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ñâÿçü ñ ëþáûìè óñòðîéñòâàìè, ïîääåðæèâàþùèìè ôóíêöèþ Bluetooth, â òîì ÷èñëå ñ ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè. Bluetooth Àäàïòåð ïîçâîëÿåò ýìóëèðîâàòü COM ïîðòû âûïîëíÿÿ ôóíêöèè äàòà-êàáåëÿ è ìîæåò ðàáîòàòü ñ ïðîãðàììàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè òåëåôîíîâ. Òàêæå ïîääåðæèâàåòñÿ îòïðàâêà îáúåêòîâ, ïåðåäà÷à è ïðèåì ôàéëîâ, ñèíõðîíèçàöèÿ òåëåôîííîé êíèãè, ðàáîòà â GPRS-Internet ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîíà â êà÷åñòâå GPRS ìîäåìà. Òàêæå óñòàíîâèâ äâà èëè áîëåå àäàïòåðîâ íà êîìïüþòåðû, Âû ìîæåòå îáúåäèíèòü èõ â ëîêàëüíóþ ñåòü. Ìàêñèìàëüíàÿ äàëüíîñòü äåéñòâèÿ àäàïòåðà Bluetooth Àäàïòåð USB Dongle 100m Range íà îòêðûòîì ïðîñòðàíñòâå - 100 ì.

  Bluetooth àäàïòåð ðàáîòàåò òîëüêî ñ òåëåôîíàìè, â êîòîðûõ åñòü ôóíêöèÿ Bluetooth.
  :
  Bluetooth usb | Bluetooth | Multisim | 2 SIM | | IrDA | | | | CD+ | | |

  , :

  • , , , Java ;
  • ;
  • ( );
  • , , ;
  • SMS, MMS ;
  • GPRS;
  • , , ... ''

  FastDATA.ru


  ,

 • SONY
 • SAMSUNG
 • SIEMENS
 • SONYERICSSON
 • LG
 • NOKIA
 • MOTOROLA

  [ ]

 • , /, ,
  Pop/Rock, Dance
  Pop/Rock, Dance
  Rock, Metal, Alternative
  Electronica, Techno, House
  Punk, PunkRock
  Rap, Hip-Hop
  Jazz

  R&B
  Country
  Reggae

  /
  ,
  /


  C

    • Rambler's Top100