fastdata.ru - DOMAIN IS FOR SALEBenq-Siemens, fastdata Benq-Siemens
  samsung siemens  lg sonyericsson nokia motorola

: | | | () |! !

-

:


USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Motorola
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Nokia
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Samsung
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Siemens
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... SonyEricsson
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... LG
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Pantech
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Philips
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sagem
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... VK Mobile
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sony
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Alcatel
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Panasonic
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sharp
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Trium
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Fly Bird
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Benq
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Maxon
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Nec
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sanyo
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Toshiba
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Voxtel
USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Motorola  ... Sendo

,
,
Data

 • SONY
 • SAMSUNG
 • SIEMENS
 • SONYERICSSON
 • MOTOROLA
 • LG

 • [ ]

 • :


 • :
 • Data SONY
 • Data SIEMENS
 • Data SAMSUNG
 • Data SAMSUNG C100
 • Data ERICSSON

   


 • FastDATA.ru - Benq-Siemens, fastdata Benq-Siemens

  &
  30/01/2023 :
  :
  Benq-Siemens ->
  Benq-Siemens fastdata:
  USB, COM, , Data , bluetooth , bluetooth USB, Hands free, , USB IRDA, Benq-Siemens ...

  :
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A31
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A38
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A60
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A62
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A70
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens A75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AF51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AL21
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AL26
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AP75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AX72
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AX75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens AX76
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C30
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C31
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C32
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C36
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C60
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C62
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C72
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens C81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CF110
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CF61
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CF62
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CF75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CFX65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CL71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CL75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CX65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CX70
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens CX75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E52
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E61
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E72
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens E81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF61
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EF91
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens EL71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M200
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M220
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M300
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M315
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M580
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M7
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens M81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens ME75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens P50
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens P51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens Q-fi EF51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens Q-fi EF71
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S500
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S68
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S700
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S80
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S81
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens S88
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SF65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SFG75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SK65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL65 ESCADA
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL80
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SL91
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SP65
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens SXG75
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens T33
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens T51
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens T60
    Benq-Siemens ,  irda, bluetooth ,
 Benq-Siemens  . Benq-Siemens Z2

  :
  Àâòîìîáèëüíîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Motorola V188
  Àâòîìîáèëüíîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ÀÇÓ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ çàðÿäêè òåëåôîíà îò ðàçúåìà ïðèêóðèâàòåëÿ â àâòîìîáèëå. Íàâåðÿêà ìíîãèå èç âàñ ïîïàäàëè â ñèòóàöèþ, êîãäà áàòàðåÿ òåëåôîíà ðàçðÿæàëàñü â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò, à çàðÿäèòü åå áûëî íå îò ÷åãî. Åñëè Âû ÷àñòî åçäèòå â àâòîìîáèëå, òî íàøå ÀÇÓ ñ óñïåõîì âîñïîëíèò ýòîò ïðîáåë.
  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ LG B2150
  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ÑÇÓ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ çàðÿäêè òåëåôîíà îò ñòàíäàðòíîé ñåòè 220Â. Ïîðîé áûâàåò î÷åíü óäîáíî èìåòü çàðÿäêó êàê äîìà, òàê è íà ðàáîòå, îäíàêî òåëåôîí âñåãäà áûâàåò óêîìïëåêòîâàí òîëüêî îäíèì çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì. Ïðèîáðåòÿ ÑÇÓ ó íàñ Âû ñìîæåòå âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë.
  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Nokia 1112
  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ÑÇÓ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ çàðÿäêè òåëåôîíà îò ñòàíäàðòíîé ñåòè 220Â. Ïîðîé áûâàåò î÷åíü óäîáíî èìåòü çàðÿäêó êàê äîìà, òàê è íà ðàáîòå, îäíàêî òåëåôîí âñåãäà áûâàåò óêîìïëåêòîâàí òîëüêî îäíèì çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì. Ïðèîáðåòÿ ÑÇÓ ó íàñ Âû ñìîæåòå âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë.
  Ñóìêà íà ïîÿñ äëÿ Nokia 3510i
  Êà÷åñòâåííàÿ è óäîáíàÿ ãîðèçîíòàëüíàÿ ñóìêà, êðåïèòñÿ íà ðåìåíü, ëèáî çà ïîÿñ. Âûãëÿäèò ñòèëüíî è äîðîãî. Íàäåæíàÿ ìàãíèòíàÿ çàùåëêà.  íàëè÷èè ñóìêè ÷åðíîãî è òåìíî-êîðè÷íåãî öâåòà. Åñëè Âû õîòåëè áû êîðè÷íåâóþ ñóìêó, ïîæàëóéñòà, óêàæèòå ýòî â êîììåíòàðèÿõ ê çàêàçó. Åñëè Âàì íóæíà ÷åðíàÿ ñóìêà, ìîæíî íè÷åãî íå óêàçûâàòü.  íàëè÷èè ñóìêè òðåõ ðàçìåðîâ.  çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè Âàøåãî òåëåôîíà áóäåò âûñëàíà ñóìêà íóæíîãî ðàçìåðà.
  Äèíàìèê ðàçãîâîðíûé äëÿ Sagem myC2-3
  Ðàçãîâîðíûé äèíàìèê äëÿ Sagem myC2-3. Íà ôîòîãðàôèè ïîêàçàí îáùèé âèä äèíàìèêà áåç ïðèâÿçêè ê êîíêðåòíîé ìîäåëè. Âàì áóäåò âûñëàí äèíàìèê èìåííî äëÿ Âàøåé ìîäåëè òåëåôîíà. Åñëè â Âàøåì òåëåôîíå èñïîëüçóåòñÿ îäèí è òîò æå äèíàìèê è äëÿ ðàçãîâîðà è äëÿ çâîíêà, Âàì áóäåò âûñëàí óíèâåðñàëüíûé äèíàìèê.
  Êàðä-ðèäåð (óñòðîéñòâî äëÿ ÷òåíèÿ êàðò) USB 2.0 äëÿ Sagem my400X
  Ýòîò óíèâåðñàëüíûé Card Reader ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü çàïèñü è ñ÷èòûâàíèå Flash êàðò ôîðìàòîâ CompactFlash, MicroDrive, Smart Media, Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Reduced Size MultiMedia Card (RS-MMC), Memory Stick, Memory Stick Pro.  êîìïëåêòå ñ Êàðä Ðèäåðîì êîìïàêò-äèñê ñ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, à òàêæå ñ ïðîãðàììàìè äëÿ Âàøåãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èñïîëüçîâàíèå Êàðä Ðèäåðà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå áûñòðûì ñïîñîáîì çàãðóçêè â òåëåôîí (à òàêæå èç òåëåôîíà) MP3, âèäåî, ìåëîäèé, ïðîãðàìì, èãð è ëþáûõ äðóãèõ ôàéëîâ. Êàðä Ðèäåð ðàáîòàåò áûñòðåå ÷åì Bluetooth, áûñòðåå ÷åì ÈÊ-ïîðò è äàæå áûñòðåå ÷åì äàòà-êàáåëü. Âñå ÷òî òðåáóåòñÿ, ýòî âûòàùèòü èç òåëåôîíà ôëýø-êàðòó è âñòàâèòü åå â ðèäåð. Òàê êàê ìíîãèå òåëåôîíû ñåãîäíÿ èñïîëüçóþò Flash-êàðòû äëÿ õðàíåíèÿ ôàéëîâ, Êàðä Ðèäåð Âàì î÷åíü ïðèãîäèòñÿ. Êðîìå òîãî, Êàðä Ðèäåð íå ïðèâÿçàí ê êîíêðåòíîé ìîäåëè òåëåôîíà è ïîääåðæèâàåò ïðàêòè÷åñêè âñå èçâåñòíûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ôîðìàòû Flash-êàðò.

  Âû ñìîæåòå èñïîëüçîâàòü êàðä-ðèäåð ñ Âàøèì òåëåôîíîì òîëüêî åñëè â òåëåôîíå åñòü Flash-êàðòà.
  :
  Bluetooth usb | Bluetooth | Multisim | 2 SIM | | IrDA | | | | CD+ | | |

  , :

  • , , , Java ;
  • ;
  • ( );
  • , , ;
  • SMS, MMS ;
  • GPRS;
  • , , ... ''

  FastDATA.ru


  ,

 • SONY
 • SAMSUNG
 • SIEMENS
 • SONYERICSSON
 • LG
 • NOKIA
 • MOTOROLA

  [ ]

 • , /, ,
  Pop/Rock, Dance
  Pop/Rock, Dance
  Rock, Metal, Alternative
  Electronica, Techno, House
  Punk, PunkRock
  Rap, Hip-Hop
  Jazz

  R&B
  Country
  Reggae

  /
  ,
  /


  C

    • Rambler's Top100